Všeobecné obchodní podmínky Kanavape

IČO 084 28 875, sídlo: Rybná 716/24

110 00 Praha 1

Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. C 318895

(dále jen „  společnost  “)

platný od 19. srpna. 2019

I. Úvodní ustanovení

 1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ VOP  “) určují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ občanský zákoník “)  část obsah smluv o poskytování marketingových služeb, které Společnost uzavírá se svými zákazníky.
 2. Zákazníky jsou pro účely těchto VOP fyzické osoby, které jsou podnikateli ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku a právnické osoby ve smyslu § 20 a 21 občanského zákoníku (dále jen „ zákazníci  “, nebo každá samostatně jako „  zákazník  “).
 3. Veškeré dodávky zboží a služeb Společnosti Zákazníkům se řídí těmito VOP na základě přijatých objednávek a jinak uzavřených objednávkových, kupních či jiných smluv (dále jen „ Smlouva  “). Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smluv. Případná odchylná ujednání v písemně uzavřené Smlouvě mají přednost před VOP.

II. Objednat

 1. Návrh na uzavření smlouvy učiněný objednatelem (dále jen „ objednávka “) je považován za závazný, pokud je učiněn telefonicky, faxem, e-mailem nebo písemně. Smlouva je uzavřena, pokud Společnost přijme Objednávku, zpravidla stejným způsobem.
 2. Zákazník je oprávněn zrušit Smlouvu uzavřenou na základě přijaté Objednávky zaplacením odstupného ve výši 100 % smluvní odměny Společnosti uvedené v Objednávce.

III. Služby a zboží

 1. Společnost poskytuje Zákazníkům zboží a služby na základě platných smluv, jejichž součástí může být ve specifických případech i dodání zboží (dále jen „ Služby a zboží  “).
 2. Služby a zboží jsou dodávány v obvyklé kvalitě a dle specifikací dohodnutých mezi Společností a Zákazníkem.
 3. Zákazník je povinen poskytnout odpovídající součinnost k dodání Služeb a Zboží. Pokud takovou pomoc neposkytne, přechází na něj nebezpečí škody na předmětném zboží. Pokud je Zákazník v prodlení s převzetím příslušného zboží, je Společnost dále oprávněna účtovat Zákazníkovi měsíční skladné počínaje prvním dnem druhého započatého měsíce tohoto prodlení ve výši 2 % z ceny zboží v dotaz, bez DPH.
 4. Vlastnické právo ke zboží, které je součástí Služeb a zboží, přechází na Zákazníka okamžikem zaplacení 100 % smluvní odměny dle čl. IV. a V. VOP.

IV. Cena

 1. Společnost poskytuje Služby a Zboží Zákazníkům za smluvní úplatu (dále jen „ Cena  “) sjednanou mezi Společností a Zákazníkem.
 2. Není-li mezi Zákazníkem a Společností dohodnuto jinak, má Společnost kromě úhrady Ceny vždy nárok na úhradu veškerých nákladů spojených s poskytováním Služeb a zboží, a to i v případě, že náhradu těchto nákladů výslovně nestanoví. smlouva.
 3. Není-li mezi Společností a Zákazníkem dohodnuto jinak, je Cena vždy uvedena bez DPH. V takovém případě se k ceně připočítává DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V. Zaplacení ceny

 1. Pro úhradu Ceny je rozhodující platební lhůta sjednaná v příslušné Smlouvě. Není-li dohodnuto jinak, je Zákazník povinen uhradit cenu bankovním převodem nebo online platbou kreditní kartou na bankovní účet Společnosti k uveřejnění dle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. (dále jen „ bankovní účet  “). ), před poskytnutím Služby nebo zboží do data uvedeného na faktuře vystavené Společností.
 2. Pokud se Společnost a Zákazník nedohodnou jinak, jsou faktury Společnosti vystavovány se splatností 14 dnů.
 3. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Společnosti pod správným variabilním symbolem. V případě neuvedení nebo překlepu variabilního symbolu je Společnost oprávněna považovat Úhradu ceny za neprovedenou.
 4. Pokud je Zákazník v prodlení s úhradou Ceny, náklady dle čl. IV. 2 VOP nebo jejich příslušenství, a to ani částečně, není Společnost povinna provádět žádné další dodávky Služeb a zboží Zákazníkovi. V případě prodlení s úhradou Ceny delšího než 30 dnů je Společnost oprávněna odstoupit od všech smluv uzavřených se Zákazníkem, které dosud nezanikly.
 5. V případě, že nebude Cena uhrazena řádně a včas, je Společnost oprávněna uplatnit vůči Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den tohoto prodlení. Uplatnění a zaplacení této smluvní pokuty nezbavuje Společnost práva na náhradu vzniklé škody.

VI. Reklamace a odpovědnost za zranění

 1. Zákazník je povinen společně s převzetím Služeb a zboží dbát na to, aby nejpozději do 3 dnů řádně zjistil případné vady a ve stejné lhůtě vady písemně uplatnit u Společnosti. Pokud Zákazník tyto vady řádně a včas neuplatní, nemůže Společnost na pozdější aplikaci těchto bran brát zřetel. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení VOP považuje i forma e-mailu.
 2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se považuje za vzdání se práva Zákazníka z vadného plnění nad rámec tohoto ujednání.
 3. Pokud není ve Smlouvě dohodnuto jinak, Společnost neposkytuje Zákazníkovi žádnou záruku za jakost.
 4. Společnost odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou Zákazníkovi v příčinné souvislosti s poskytováním Služeb a zboží, pokud tato škoda a její výše byla Zákazníkem řádně uplatněna a prokázána až do výše Ceny. Společnost neodpovídá Zákazníkovi za jinou škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním Služeb a zboží.

VII. Důvěrnost a obchodní tajemství

 1.  Veškeré informace o obchodních vztazích mezi Společností a Zákazníkem jsou považovány za obchodní tajemství, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak.
 2. Společnost a Zákazník zajistí důvěrnost obchodního tajemství druhé Strany, ke kterému mají přístup. V případě porušení tohoto ustanovení odpovídá Zákazník Společnosti za veškerou vzniklou škodu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi Společností a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
 2. Místně příslušným soudem pro řešení případných sporů mezi Společností a Zákazníkem je soud určený Obecným soudem Společnosti.
Age Verification By clicking enter, I certify that I am over 18 years.